5. Onze concepten

Deze doelen, kernwaarden, succesfactoren en ambities worden concreet in die diensten die we leveren op onze locaties. Deze zijn samengevat in 10 concepten.

Kinderboerderijen
Parkbeheer
Evenementen

Kinderboerderijen

Wat doen we en waar gaan we heen?
Minstens drie generaties zijn na een bezoek aan één van onze kinderboerderijen blijer en wijzer dan daarvoor, dat is waar we voor gaan. We richten ons op kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders en grootouders in Apeldoorn. Voor de toerist van de Veluwe is Kinderparadijs Malkenschoten uitermate geschikt voor een dagje uit.

Elke kinderboerderij heeft een eigen uniek karakter, zo is er voor ieder wat wils. De kennis en kwaliteiten van onze medewerkers zetten we breed in, zowel onderling bij de kinderboerderijen, als incidenteel bij andere accommodaties bij Accres.

Met de inzet van de drie kinderboerderijen dragen we bij aan een groener, gezonder en inclusiever Apeldoorn. Wij vinden het belangrijk dat Apeldoorners, en vooral jonge kinderen uit de stad betaalbaar in een deels natuurlijke omgeving veilig kunnen spelen. In het spel is plezier, eigen fantasie, eigen kracht en interactie met mens en dier het uitgangspunt. In een ontspannen en vrolijke sfeer maken de kinderen spelenderwijs kennis met (boerderij)dieren en de elementen waardoor zij leren respectvol om te gaan met dieren en de natuur.

Beloftes
Onze drie unieke kinderboerderijen hebben alle drie een unieke identiteit en waardepropositie. Daarvoor hebben we een aantal beloftes opgesteld, waaronder: Toekomstige ontwikkelingen bij alle kinderboerderijen voldoen aan de volgende kernwaarden: Toegankelijk, Natuurlijk, Gastgericht en Duurzaam. In het ondernemingsplan op pagina 17 lees je meer over deze en de overige beloftes.

Parkbeheer

Wat doen we en waar gaan we heen?
Stadspark Berg & Bos is een uniek en levendig stadspark met een hoge natuurwaarde en cultuurhistorische betekenis. Het stadspark heeft landelijke allure en is gratis toegankelijk voor iedereen.
Door de schoonheid en hoge natuurwaarde van Stadspark Berg & Bos willen wij bij onze bezoekers respect, waardering en liefde voor de (Veluwse) natuur stimuleren. Recreëren in onze bosrijke omgeving draagt wezenlijk bij aan een gezonde levensstijl. We streven bij Stadspark Berg & Bos naar een bruisend stadspark met een hoog kwaliteitsniveau. De bezoekers kunnen de komende periode terecht in het Theehuis dat wordt omgevormd tot informatiecentrum voor het IVN en expositieruimte. Op termijn zullen er ook grootschaliger evenementen georganiseerd worden. De centrale parkeerplek in Apeldoorn-West (gelegen bij Stadspark Berg & Bos) zorgt in het hoog- en laagseizoen ervoor dat alle bezoekers voor een dagje uit hun auto goed en veilig kwijt kunnen.

Om de missie te realiseren dragen wij zorg voor het technisch beheer en onderhoud van een aantal objecten en voorzieningen op het stadspark. Wij dragen zorg voor het dagelijks groenonderhoud en zorgen voor een schoon park en een optimale toegankelijkheid. Daarnaast dragen wij zorg voor efficiënte parkeervoorzieningen en op drukke momenten voor parkeerbegeleiding.

Beloftes
Wij hebben verschillende beloftes opgesteld voor de komende jaren, waaronder: Toekomstige ontwikkelingen in Stadspark Berg & Bos en op de parkeervoorziening sluiten aan bij de recreatiezonering op de Veluwe . Recreatiezonering biedt belevingsruimte voor recreatie én rust voor kwetsbare planten, vogels, reptielen, amfibieën en grote en kleine zoogdieren. Alle beloftes voor Stadspark Berg & Bos zijn te lezen op pagina 19 van het ondernemingsplan.

Evenementen

Wat doen we en waar gaan we heen?
Het grote aantal locaties dat Accres in haar portfolio heeft, biedt ook een breed aanbod aan evenementenlocaties. Er zijn een aantal evenementen die wij zelf organiseren op één van onze locaties, zoals het Openlucht Filmfestival op de bosweide van Stadspark Berg en Bos, het Schoolvoetbaltoernooi en de Sportverkiezingen. Aan de andere kant worden onze locaties ook gehuurd door derden om bijvoorbeeld bij één van onze sporthallen, wijkcentra of parken een evenement te houden. De verbinding met de maatschappij staat hierbij centraal.

Accres wordt de komende jaren vaker betrokken bij de organisatie en/of promotie van alle middelgrote en grote evenementen in de gemeente Apeldoorn. Accres heeft de expertise, kan partijen verbinden en adviseren. Het gaat steeds meer om co-creatie.

Sportaccommodaties
Sportservice
Vastgoedbeheer

Sportaccommodaties

Wat doen we en waar gaan we heen?
Accres beheert en exploiteert 46 sportlocaties in Apeldoorn. Deze sportaccommodaties zijn geschikt voor sportverenigingen, onderwijsinstellingen, vriendengroepen of voor het geven van sportlessen. Door de lage huurprijzen en gunstige ligging van de accommodaties is er altijd een toegankelijke sportmogelijkheid in de wijk.

De sporthallen van Accres beschikken over uitgebreide horecamogelijkheden en zijn daardoor zeer geschikte locaties voor uiteenlopende evenementen, zoals beurzen en markten.

De doelstelling voor de komende jaren is goed geoutilleerde en schone sportaccommodaties die toonaangevend zijn in de gemeente Apeldoorn. De accommodaties zijn primair bedoeld voor bewegingsonderwijs en recreatielessen voor de avond van de vereniging of particulier.

Eén van de speerpunten is meer verbinding en synergie creëren met de wijkcentra in Apeldoorn. Vandaar dat intern de organisatie Sport & Ontmoeten is gecreëerd met één verhuurteam gevestigd op locatie Sporthal Matenpark. De overige doelstellingen zijn te lezen op pagina 20 van het ondernemingsplan.

Beloftes
Voor de uitvoering van de doelstellingen doen wij als Accres een aantal beloftes, waaronder: Wij hebben een proactieve rol bij de ontwikkeling van Sporthal Zuiderpark in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn. De overige beloftes zijn te vinden op pagina 20 van het ondernemingsplan.

Sportservice

Wat doen we en waar gaan we heen?
Sportverenigingen zijn een belangrijke basis voor een gezond en vitaal Apeldoorn. De Gemeente Apeldoorn streeft naar een sportklimaat waar sport en bewegen veilig, toegankelijk en laagdrempelig is voor elke inwoner. Samen met ruim honderd Apeldoornse organisaties en partners heeft de Gemeente Apeldoorn in 2020 het Sport- en Beweegakkoord ambities en actiepunten geformuleerd.

De afgelopen tijd is het aanbod en de vraag vanuit de gemeente Apeldoorn aan het veranderen. Iedere doelgroep in Apeldoorn moet aangesproken worden met het motto: ‘iedereen in beweging’. Waar de afdeling Sportstimulering voorheen voornamelijk uitvoerend bezig was (bijvoorbeeld door zelf sportlessen te verzorgen op basisscholen), zijn ze nu meer de verbindende factor tussen vraag, (denk hierbij aan bijvoorbeeld scholen) en aanbod (denk hierbij aan de verschillende verenigingen en sportaanbieders). De komende jaren moet zich dit verder gaan ontwikkelen, zodat alle doelgroepen Sportservice weten te vinden. De naam Sportstimulering dekt dan ook niet meer de lading. Het is een totaalservice die geboden wordt op het gebied van sporten en bewegen. Vandaar dat er gekozen is voor de naam Sportservice.

Onze inspanningen zijn voor de komende jaren eerst en vooral gericht op het realiseren van het gemeentelijk beleid: sport van jongs af aan en iedereen doet mee. Daartoe geven we inhoud aan de lokale thema’s en ambities uit het Sport- en Beweegakkoord. Hierbij sluiten we aan op de beleidskaders voor preventief jeugdbeleid, onderwijs, gezondheid, sport- en beweegbeleid, armoedebeleid en WMO.

Voor Sportstimulering streven we naar een activiteitenprogramma-aanbod dat aansluit bij de ambities van het Sport- en Beweegakkoord en de algemene ambities van de gemeente Apeldoorn. Hierbij gaan we wijkgericht de samenwerking aan met partijen zoals de Sportraad, de gemeente Apeldoorn, sportverenigingen, sportaanbieders, onderwijs, wijkraden (vrijwilligers), Stimenz en het bedrijfsleven.

Beloftes
Voor de komende jaren hebben we een aantal beloftes geformuleerd, waaronder: We maken sport en bewegen beschikbaar voor bezoekers die daar geen of een beperkte toegang tot hadden doordat er drempels zijn of worden ervaren of om Apeldoorners te activeren. Alle beloftes van Sportservice voor de komende jaren zijn te lezen op pagina 22 van het ondernemingsplan.

Vastgoedbeheer

Wat doen we en waar gaan we heen?
De basis voor de opdrachtverlening aan Accres door de gemeente Apeldoorn is het beheer en onderhoud van de panden. De gemeente Apeldoorn is de eigenaar van de panden en verhuurt de panden aan Accres. Voor de gemeente Apeldoorn voeren we de volgende werkzaamheden uit: eigenarenonderhoud, huurdersonderhoud en storingsopheffing.

De veiligheid in de panden en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de panden voor de huurders en gebruikers staan hierbij voorop. Met de gemeente Apeldoorn is de afspraak gemaakt dat de panden conditie 3 (NEN 2767) moeten hebben, tenzij het huisvestingsplan anders aangeeft. Op basis van dit onderhoudsniveau zijn de panden en de onderdelen van de panden verwerkt in een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor 20 jaar.

Duurzaamheid, circulariteit, SROI, innovatie, werken op afstand, MVO en veiligheid zijn thema’s waar de afdeling Vastgoed & Facilitair (V&F) de komende jaren samen met collega’s en externe partners actief op inspeelt. Onze primaire voorzieningen zijn op orde en we professionaliseren de conditie van de gebouwen en installaties. Kernwaarden hierbij zijn:

 • Veilig, schoon, toegankelijk, uitstraling en duurzaam.
 • Snelheid, oplossingsgericht, daadkracht.
 • Adviesfunctie
 • Accent op alles doen en op tijd. Oppakken en goed afmaken.

Beloftes
Aanvullend hierop heeft de afdeling V&F een aantal beloftes opgesteld, waaronder: We vermarkten de dienstverlening zodat nieuwe opdrachtgevers ook van onze diensten gebruik kunnen maken. Alle beloftes zijn te lezen op pagina 23 van het ondernemingsplan.

Wijkcentra Apeldoorn
Wijkcentra Almelo
Zwembaden

Wijkcentra Apeldoorn

Wat doen we en waar gaan we heen?
Onder het concept Wijkcentra Apeldoorn vallen alle welzijns-, ontmoetings- en cultuuraccommodaties in Apeldoorn. Het beleid vanuit de gemeente Apeldoorn over de invulling van deze wijkcentra is veranderd. De faciliterende rol van de wijkcentra neemt toe.

In 2019 is door de Gemeenteraad in de Nota Algemene Voorzieningen de koers voor de toekomst van alle locaties bepaald. De volgende argumenten bepalen deze koers:

 • Samen055-locaties combineren met Basisontmoetingsplekken.
 • Accres-locaties inzetten als Basisontmoetingsplek.
 • Combineren Wmo en Jeugd Basisontmoetingsplek.
 • Het aantal gemeentelijke locaties die Accres beheert en exploiteert verminderen en zo nodig afstoten wanneer deze niet bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen.

Bij het beheer van de multifunctionele accommodaties hanteren wij de volgende uitgangspunten. Gastvrijheid staat bij onze beheerders centraal, wij bieden een gastvrije en toegankelijke ontvangst voor bestaande, potentiële huurders en gebruikers. De klanttevredenheid staat daarbij voorop. Wij hebben oog voor het juiste gebruik van de ruimtes, het gebouw en het terrein en een huishoudelijk reglement zorgt voor een heldere communicatie. Wij zorgen voor een effectieve afhandeling van klachten en/of storingen en organiseren op regelmatige basis overleg met vaste gebruikers en huurders. De facilitaire dienstverlening vormt een belangrijke voorwaarde voor optimaal gebruik en instandhouding van de accommodaties.

Beloftes
De wijkcentra in Apeldoorn hebben verschillende beloftes opgesteld voor de komende jaren, waaronder: We bieden een maatschappelijke meerwaarde door aan te sluiten op het gemeentelijk beleid en hebben zorg en waardering voor wat er al is. Alle beloftes zijn te lezen op pagina 24 van het ondernemingsplan.

Wijkcentra Almelo

Wat doen we en waar gaan we heen?
In de Sociaal Culturele Accommodaties in Almelo kunnen wijkbewoners deelnemen aan activiteiten die zijn gericht op ontmoeten, ontspanning, educatie en participatie. Daarnaast is het een plek waar instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld gehuisvest zijn, die een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, onderwijs of zorg.

Onze primaire taak is het faciliteren en ondersteunen van de activiteiten die in de wijkcentra en MFA plaatsvinden. Dat doen wij door nauw samen te werken met de gemeente Almelo, diverse organisaties, individuele wijkbewoners, burgerinitiatieven, vrijwilligers en vele anderen.

Accres Almelo is over 4 jaar nog steeds onderdeel van Accres Holding B.V. Daarvoor is het belangrijk dat we de gemeente Almelo meer betrekken en meenemen in de sociale en maatschappelijke impact, naast de financiële resultaten. Aandacht voor de lokale identiteit en samenwerkingen binnen Almelo blijven belangrijk. Social impact meetbaar maken wordt steeds belangrijker. Aansluiten bij maatschappelijke beleidsthema’s op het gebied van preventie en sport en bewegen. Ook duurzame inzet van medewerkers is belangrijk. En we moeten aandacht houden voor kwetsbare doelgroepen en vergrijzing.

Beloftes
Om al het bovenstaande te realiseren doen wij een aantal beloftes, waaronder: We komen minimaal de gemaakte aanbestedingsafspraken met de gemeente Almelo na met de nadruk op de SROI-afspraken en de verhouding tussen commercieel maatschappelijk bij verhuur. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met toegankelijkheid, duurzaamheid en gastvrijheid. Je kunt alle beloftes lezen op pagina 25 van het ondernemingsplan.

Zwembaden

Wat doen we en waar gaan we heen?
In onze aantrekkelijke zwembaden bewegen, ontspannen en ontmoeten mensen elkaar. We willen trendsetter zijn in educatie en recreatie. De zwembaden haken aan op de speerpunten in de branche waar momenteel ZWEMVEILIGHEID met hoofdletters centraal staat. Met de zwembaden van Accres nemen we regie en verantwoordelijkheid hierop. Met alle zwemaanbieders wordt verbinding gezocht om samen het Plan Zwemveilig vorm te geven.

De zwembaden in Apeldoorn dragen bij aan het doel om (jonge) inwoners van Apeldoorn te leren zwemmen en inwoners de mogelijkheid te bieden om te sporten (inclusief mensen met een zorgvraag). Het accent ligt bij de zwembaden op het educatief zwemmen waarbij recreatief zwemmen als ondergeschikte functie mogelijk wordt gemaakt.

De openbare toegankelijkheid van de zwembaden is een belangrijk uitgangspunt. De doelgroep van de zwembaden zijn kinderen en hun begeleiders, zwemverenigingen, mensen met een zorgvraag en recreanten in Apeldoorn en omgeving. Om aan deze doelstelling en aan de beleidstaak zoals verwoord in de gemeentelijke MPB 2016-2019 te voldoen, is er plaats voor bewegingsonderwijs, verenigingssport en individuele sportbeoefening bij de zwembaden. Om aan al deze groepen ruimte te geven, is de programmering zo opgezet dat er voor iedereen plek en ruimte is.

Beloftes
Voor de komende jaren hebben wij verschillende beloftes opgesteld, waaronder: We nemen regie en verantwoordelijkheid op het speerpunt zwemveiligheid van de zwembadbranche. We zoeken met alle zwemaanbieders verbinding om samen het Plan Zwemveilig vorm te geven. Alle beloftes van de zwembaden van Accres zijn te lezen op pagina 27 van het ondernemingsplan.

ZERO55
Staf en ondersteuning

ZERO55

Wat doen we en waar gaan we heen?
Een 100% tevreden medewerker is een 100% tevreden gast. Dit is het uitgangspunt voor onze medewerkers van onze Family Entertainment Centers. We kennen onze Family Entertainments Centers door en door en kunnen daardoor te allen tijde inspelen op de wensen van onze gasten.

De komende periode werken we verder aan de bekendheid van de beide Family Entertainment Centers. Het concept van een futuristisch gethematiseerde E-kart-baan, uitgebreid met lasertag-spellen en escaperooms in eenzelfde thema, neemt toe in populariteit voor een leuk uitje met familie, vrienden of collega’s. Gasten kunnen kiezen uit een gevarieerd leisureaanbod, ook bij slecht weer. Het inpandige restaurant met uitzicht op de activiteiten maakt het mogelijk om een geheel verzorgd arrangement voor een dag of een dagdeel te boeken. De activiteiten richten zich op gezinnen met kinderen vanaf ca. 8 jaar, studenten, groepen, bedrijfsuitjes, toeristen en dagrecreanten.

Het doel is het exploiteren van een financieel gezonde exploitatie. Maar ook een vernieuwende exploitatie zodat we marktconform blijven. Een ander doel is om een strategische partner te vinden of aangesloten te zijn bij een corporatie. In combinatie met onderdelen laten exploiteren door derden en door middel van een service fee de exploitatie runnen. Wij willen dé plek zijn voor een bedrijfsuitje en bieden ontspanning voor de toeristen en inwoners van Apeldoorn en Enschede.

Beloftes
Om dit alles te bereiken, hebben we met onze locaties een aantal beloftes gedaan, waaronder: We bieden een uniek en veelzijdig aanbod, zodat er altijd iets te doen is wat iedereen aanspreekt. De slogan ‘Are you Ready’ waar ZERO55 mee gestart is, breiden we de komende jaren uit naar ‘Are you ready for more’. De toevoeging van bijvoorbeeld de X-Cube op beide locaties is daar een voorbeeld van. Al onze beloftes zijn te lezen op pagina 27 van het ondernemingsplan van Accres.

Staf en ondersteuning

Wat doen we en waar gaan we heen?
De concepten (zwembaden, kinderboerderijen, sportaccommodaties, wijkcentra, parkeren, Stadspark Berg & Bos, Sportservice, Vastgoed beheer en ZERO55) worden ondersteund vanuit Accres. Vanuit een centraal servicekantoor werken een aantal goed opgeleide professionals op het gebied van ICT, HR, Kwaliteit, Arbo, Milieu, Marketing en Communicatie, Business Development, Financiën, Vastgoedbeheer en Facilitaire zaken en Inkoop. Onze gezamenlijke uitdaging is: de exploitatie optimaal ondersteunen bij het beheren en exploiteren van hun accommodatie.

Binnen het servicekantoor werken uiteenlopende vakmensen. Wat ons bindt is het streven om de exploitaties te helpen om hun accommodaties te beheren en te exploiteren. De medewerkers doen dat als vakman of -vrouw, het zijn professionals. Wij hebben enerzijds oog voor de verschillen tussen de exploitaties, maar zoeken anderzijds naar standaard oplossingen voor de uitdagingen waarvoor alle exploitaties staan. Waar processen, procedures en werkwijzen goed zijn uitgewerkt, zullen ze worden vastgelegd in heldere regels: Zo Doen We Dat Bij Accres. Zo ontstaan werkende weg heldere richtlijnen en kaders voor onze dagelijkse werkzaamheden.

Beloftes
Om dit alles te realiseren hebben we verschillende beloftes geformuleerd, waaronder: We hebben oog voor het unieke karakter van onze exploitaties, maar ook voor de rode draad tussen hun eisen en wensen. Tegen die achtergrond zoeken we naar solide standaards die door de exploitaties kunnen worden gebruikt. Alle beloftes zijn te lezen op pagina 29 van het ondernemingsplan.

4. Ambities

De ambities van Accres geven de richting aan waar we naar toe willen. Ze richten zich op alle opdrachtgevers voor wie we met onze werkzaamheden waarde toevoegen en zijn onze stip op de horizon. Onze ambities omvatten verschillende deelgebieden:

De omgeving

De bezoeker

De medewerker

Groei

De omgeving

Er zijn vijf maatschappelijke thema’s waar Accres zich de komende jaren samen met haar partners op gaat richten om daarmee een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren: Burgerparticipatie, Inclusie, Energietransitie, Gastvrijheid en Gezondheid.

1. Burgerparticipatie
Burgerparticipatie klinkt vanzelfsprekend maar je moet het wel plannen en organiseren. Het thema burgerparticipatie moet concreet terugkomen in organisatiebeleid en bij de verschillende locaties, afdelingen en deelmerken die Accres kent. Hierbij is de verbetering van de dienstverlening in relatie tot de burgers (inwoners) het primaire doel en een fijnere samenleving het hogere doel.

Accres is PSO trede 3 gecertificeerd en mag zich al jaren een sociale werkgever noemen. Echter op het gebied van het proactief betrekken van inwoners bij besluitvorming, optimalisatie van de dienstverlening en dit zichtbaar maken, heeft Accres de ambitie om te groeien de komende jaren. Dit begint met het vergroten van de onderlinge participatie en betrokkenheid binnen Accres. Dat resulteert in een aantal beloftes, waaronder deze belofte: Wij halen niet alleen maar informatie op, maar koppelen ook terug wat er met de informatie wordt gedaan. Mensen vinden het leuk om mee te praten en hun kennis en liefde te delen. Dit vertaalt zich onder andere in het jaarlijks terugkoppelen van KTO resultaten en verbetersuggesties. De overige beloftes bij dit onderwerp zijn terug te lezen op pagina 10 van het ondernemingsplan.

2. Inclusie
Inclusie gaat bij Accres over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking en kwetsbare doelgroepen. We staan open voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze bezoekers. We zien zowel voor onze bezoekers als voor onze collega’s een aantal uitdagingen, waaronder de nieuwe Wet Inburgering. Wat betekent dit voor Accres? Hoe kunnen we hier grip op houden?
Na het in kaart brengen van de uitdagingen (zie pagina 10 en 11 van het ondernemingsplan) hebben we ook voor dit onderwerp een aantal beloftes opgesteld, waaronder: We doen onderzoek naar hoe toegankelijk we zijn en passen waar nodig dingen aan. De overige beloftes bij dit onderwerp zijn terug te lezen op pagina 11 van het ondernemingsplan.

3. Klimaat
Zorgen om het klimaat, de luchtkwaliteit en de schaarste van grondstoffen maken het noodzakelijk om Nederland te voorzien van een duurzame energie-infrastructuur. Het Nederlandse klimaatakkoord dat in 2019 is ondertekend, stelt doelen voor 2050 op het gebied van het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Ook Accres wil hier haar steentje aan bijdragen. Accres heeft twee focuspunten geformuleerd: Energietransitie en Circulaire economie.

Accres heeft de ambitie om samen met haar opdrachtgevers, het maatschappelijk vastgoed dat Accres voor haar opdrachtgevers beheert en exploiteert, voor 2050 energieneutraal te maken. Om hier invulling aan te geven heeft Accres onder andere de volgende belofte geformuleerd: Het maatschappelijk vastgoed dat Accres beheert en exploiteert heeft in 2024 minimaal energielabel C en waar dit mogelijk is liggen op alle daken zonnepanelen.

Accres wil haar bijdrage leveren aan de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. Daar richt zij zich op ‘gebruik’ en ‘recycling’. Om hier invulling aan te geven heeft Accres onder andere de volgende belofte geformuleerd: Accres start in 2022 met de transitie naar Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en we streven naar 100% in 2025.

Alle beloftes op het gebied van het klimaat zijn te lezen op pagina 11 en 12 van het ondernemingsplan.

4. Gastvrijheid
Alle inwoners van de gemeente Apeldoorn en Almelo moeten prettig kunnen wonen en zich welkom voelen in hun wijk. Een gerichte buurtaanpak en sterke en herkenbare voorzieningen in buurten en wijken dragen daaraan bij. Iedere bezoeker die we in een van onze locaties ontvangen moet zich direct welkom voelen, moet zich betrokken voelen en moet willen terugkomen op het moment dat hij de deur uit loopt. Een welkom gevoel stopt echter niet bij onze voordeur. Samen met andere partners willen wij een actievere rol in de buurten vervullen. We hebben een aantal beloftes geformuleerd om de gastvrijheid te verhogen, waaronder: Wij blijven onze bezoekersreis optimaliseren van het moment van de oriëntatiefase tot en met het vertrek en resulteren daarmee tot minimaal een bezoeker tevredenheid van een 7,5. De overige beloftes zijn te lezen op pagina 12 en 13 van het ondernemingsplan.

5. Gezondheid
“Een leven lang sporten en bewegen om fit en gezond te blijven” is een speerpunt van veel gemeenten en sportbonden. Ook Accres ziet graag dat elke inwoner in Apeldoorn zo lang mogelijk gezond en vitaal blijft en dat kinderen van jongs af aan goed leren bewegen en motorische vaardigheden ontwikkelen. Maar vooral ook dat ze plezier beleven in sport en bewegen en daarbij een gezonde leefstijl en gezonde(re) voeding als iets normaals zien.

Gezondheid gaat over preventie, uitdagen, inspireren en verbinden van mensen in hun gedrag en leefstijl door middel van aansprekende programma’s, arrangementen, aanbod en leefomgeving. Het doel is om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven en de risico’s op negatieve effecten van niet gezond en vitaal zijn te voorkomen. Accres heeft daarom verschillende beloftes (zie pagina 14 van het ondernemingsplan ) bij het onderwerp gezondheid geformuleerd, waaronder: Alle locaties met horeca die wij beheren en exploiteren voldoen in 2025 aan de ambities Gezond Uit of Teamfit in samenwerking met JOGG.

De bezoeker

Er zijn een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van demografie die effect hebben op de locaties en dienstverlening van Accres. Een belangrijk aspect is de vergrijzing. Naast de vergrijzing stijgt het aantal allochtone inwoners, inwoners met een migratieachtergrond en kwetsbare doelgroepen. Vanuit het landelijk en regionaal beleid zoals het Sport- en Beweegakkoord, de Omgevingsvisie en het Preventie akkoord, zet Accres zich de komende jaren extra in voor deze doelgroepen. Ook eenzaamheid en individualisering zijn onderwerpen om aandacht voor te hebben. Het aantal mensen dat er een ongezonde leefstijl op na houdt is groot.

Of het nu bezoekers zijn van onze zwembaden, kinderboerderijen, wijkcentra of sportaccommodaties of deelnemers aan onze activiteiten, wij staan voor een onderscheidende klantbeleving. Het is onze ambitie om de bezoekersverwachting te overtreffen. Tevredenheid bij de bezoekers maakt ook dat de beleidsopdrachtgevers tevreden zijn. Klanttevredenheid is daarom ons belangrijkste monitormiddel. Hiervoor hebben wij verschillende beloftes geformuleerd, waaronder: Alle locaties van Accres zijn fysiek toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit ook in aansluiting op het VNG-manifest ‘Iedereen doet mee’ (2019). Alle beloftes die aansluiten bij een optimale klanttevredenheid zijn te lezen op pagina 14 van ons ondernemingsplan.

De medewerker

Betrokken medewerkers zijn de basis van Accres. Wij zijn dan ook zuinig op onze collega’s en doen er alles aan om de betrokkenheid onderling en met de organisatie te vergroten. De medewerkers van Accres hebben een hoge mate van betrokkenheid op hun locatie, synergie tussen de locaties onderling is nog verder te ontwikkelen. We gaan meer gebruik maken van elkaars talenten en mogelijkheden.

Daarnaast richten wij ons steeds meer op het stimuleren van gezondheid, zoals we dit ook als maatschappelijk thema aanpakken. Dat betekent dat wij een gezonde leefstijl promoten. Dit realiseren wij op onze werklocaties, arbeidsomstandigheden en positief stimuleren van een gezonde leefstijl door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren, collega’s met een uitdaging op overgewicht, roken, alcohol te helpen indien zij dat wensen.

Wij vinden wij het belangrijk dat collega’s bij Accres trots zijn op Accres en op hun werk dat ze doen. Trots omdat ze betekenisvol werk doen, een bijdrage leveren aan maatschappelijke vragen en trots omdat ze gezien en gehoord worden en ze ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid daar waar nodig te nemen. Onze kernwaarden staan hierbij centraal.

Een van de beloftes die we hebben opgesteld gericht op de medewerkers is: Met behulp van de in 2022 te implementeren ‘Goede Gesprek’-toolkit laten we medewerkers groeien en zich ontwikkelen. Daarmee verhogen we de betrokkenheid, bevorderen we de doorstroom en verminderen we het verloop en verzuim. Alle beloftes zijn te lezen op pagina 16 van het ondernemingsplan.

Groei

Accres is sinds 1999 verzelfstandigd en is risicodragend voor wat betreft de exploitatie, beheer, onderhoud en de diensten die zij uitvoert in opdracht van haar aandeelhouder de gemeente Apeldoorn en opdrachtgevers zoals de Gemeente Apeldoorn en gemeente Almelo of zelf uitvoert (ZERO55). Dat betekent dat Accres voldoende weerstandsvermogen moet behouden en blijven opbouwen om tegenslagen te kunnen opvangen, te kunnen blijven investeren in de exploitaties en medewerkers en dus in de maatschappij en om bij voorkeur steeds minder afhankelijk te worden van de gemeente Apeldoorn, gemeente Almelo en externe financiers.

Daar zijn een aantal aandachtsgebieden belangrijk:

 • Naast groei in de diepte ook groei in de breedte
 • Spreiding van bezoek zonder de identiteit te verliezen

Accres heeft haar groeiambities afgebakend in de provincies Gelderland en Overijssel, gericht op de concepten: zwembaden, kinderboerderijen, sportaccommodaties en wijkcentra, parkbeheer, evenementen, vastgoed beheer en sportservice. De komende jaren verwachten wij daar ‘dienstverlening’ als concept aan toe te voegen gezien de vraag vanuit de markt naar het delen van onze kennis, expertise en middelen vanuit onze centrale backoffice/ ‘shared services’. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij vanuit onze kernwaarden en negen succesfactoren het beste kunnen groeien in dit gebied, op de concepten waarin wij al jaren toonaangevend zijn.

Om onze groeiambities waar te kunnen maken, hebben we verschillende beloftes opgesteld, waaronder: Wij breiden onze bestaande opdrachten in Gelderland en/of Overijssel uit de komende jaren. In 2022-2025 zijn wij dé lokale partner voor ten minste twee nieuwe gemeenten/opdrachtgevers zonder winstoogmerk om hun te helpen bij het behalen van hun (maatschappelijke) doelen. Alle beloftes die horen bij de groeiambities van Accres zijn te vinden op pagina 17 van het ondernemingsplan.

3. Succesfactoren

De aanpak van Accres is uniek en onderscheidt zich op negen onderwerpen, ook wel de negen succesfactoren van Accres:

Bevlogen medewerkers
Maatschappelijk gedreven
Netwerkaanpak
Maatwerk
Bezoeker centraal
Beheer en onderhoud
Ondernemerschap
Marketing en communicatie
Resultaatgericht

Bevlogen medewerkers

Bevlogen medewerkers zijn de belangrijkste factor in onze dienstverlening. Onze collega’s zijn zeer divers: vakspecialisten, allround oproepkrachten, parttimers en fulltimers, vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten. Zij maken het verschil voor onze bezoekers. Medewerkers van Accres zijn trots op hun werkgever en de locatie(s) waar zij voor werken. Ze onderscheiden zich vanuit de zes kernwaarden die iedereen bij Accres verbindt. Vanuit onze visie coachen, trainen en begeleiden we onze medewerkers op ontwikkeling, vitaliteit, klantgerichtheid en kennis. Wij maken hierbij intensief gebruik van de medewerkersreis. Zo zorgen we voor bevlogen medewerkers die plezier hebben in hun werk, goed presteren en daardoor relatief lang in dienst blijven.

Maatschappelijk gedreven

Maatschappelijke waarde creëren is onze corebusiness. Dit doen we samen met opdrachtgevers en de partners in het werkveld op de verschillende gebieden. Met onze accommodaties en activiteiten voegen we sociale waarde toe voor buurten en haar bewoners. Daarbij sluiten we aan op de maatschappelijke beleidsthema’s. Wij zijn er voor iedereen, dus we hanteren gunstige tarieven of zorgen we ervoor dat de juiste verbindingen worden gelegd met andere partners. Wij hebben ruime openingstijden en hebben budgetregelingen voor mensen met een laag inkomen.

Netwerkaanpak

Wij geloven in de kracht van het lokale netwerk. Wij leggen verbindingen op ieder niveau om onze locaties en activiteiten te versterken. Dit doen wij door actief te zijn binnen de lokale netwerken en aanwezig te zijn bij algemene ledenvergaderingen, bestuursoverleggen, fractievergaderingen, enzovoorts. Daarnaast is social media hierbij een goed hulpmiddel om dit doel te bereiken. Naast lokaal netwerken zijn wij actief in de verschillende landelijke verenigingen en samenwerkingsorganen.

Maatwerk

Omdat buurten en bewoners nu eenmaal verschillen, is ieder project maatwerk. Ieder project start daarom met gedegen onderzoek naar lokale klantbehoeftes en de situatie op de markt. Wij betrekken onze bezoekers bij het samenstellen van onze diensten en ook tijdens de exploitatie blijven wij innoveren en ondernemen. Om dit goed te kunnen doen standaardiseren we de backoffice voor efficiency. De klant- en opdrachtgevertevredenheid meten wij periodiek.

Bezoeker centraal

De verwachtingen van onze bezoekers overtreffen is altijd het uitgangspunt. Maar dan moet je wel weten wat die verwachtingen zijn. Daarom zijn collega’s die bij Accres werken lokaal betrokken. Zij kennen de bezoekers, huurders en omgeving. Dit wordt ondersteund met onderzoek naar lokale klantbehoeftes. Vervolgens betrekken wij onze bezoekers steeds vaker bij het samenstellen van onze diensten. Periodiek meten wij de klanttevredenheid en op basis daarvan blijven wij vernieuwen en verbeteren.

Beheer en onderhoud

Wij werken voor alle locaties met meerjaren-onderhoudsplannen. Door slimme inkoop en planning realiseren wij de beste kwaliteit tegen reële kosten. Voor onze opdrachtgevers zorgen we voor zekerheid met afspraken over conditiescores, CO2-uitstoot en certificeringen van collega’s, materiaal en locaties als Keurmerk Veilig en Schoon voor de zwembaden. Accres onderscheidt zich doordat wij eigen vakmensen in dienst hebben.

Ondernemerschap

Maatschappelijk gedreven en ondernemerschap gaan hand in hand. Een markt- en klantgerichte aanpak zorgt voor meer omzet en een betere bezettingsgraad. En dat levert weer meer rendement per accommodatie op. Wij bouwen onze concepten op sociaal ondernemerschap en stimuleren dit ondernemerschap bij onze mensen op de accommodaties.

Marketing en communicatie

Elk concept of elke locatie kent een sterke basis doordat ze allemaal geworteld zijn in het fundament van Accres. Wij staan voor een zogenaamde ‘House of Brands-strategie’ waarbij voor de bezoeker de locatienaam en/of het merk centraal staat en wordt ondersteund door Accres. Voor opdrachtgevers is Accres de naam die vanuit één missie, één visie en zes kernwaarden de partner is die ontzorgt en maatschappelijke waarde creëert. De kennis en expertise op het gebied van marketing en communicatie wordt ingezet zodat de locaties goed vindbaar zijn, gepromoot worden en waarvoor webcare gedaan wordt. Buiten de organisatie doen we dat in de vorm van woordvoering en betrokkenheid bij diverse lokale netwerken en projecten.

Resultaatgericht

Wij willen graag zo veel mogelijk maatschappelijke waarde realiseren binnen de financiële kaders die wij regelmatig met onze opdrachtgevers afstemmen. Daarom stellen wij ambitieuze, maar reële doelstellingen. Doelstellingen die we continu monitoren en waarop we de exploitatie bijsturen. De komende jaren hebben wij de ambitie om samen met onze partners ook onze sociale impact te meten en communiceren.

2. Kernwaarden

Hoe doen we dat?
Dit alles doen we vanuit de gedachte van zes kernwaarden. Dit is de basis van hoe we werken.

Betrouwbaar

Gastvrij

Meedenkend

Toegankelijk

Lokaal betrokken

Trots

Betrouwbaar

 • Wij zijn oprecht, komen onze afspraken na en checken deze ook achteraf.
 • Bij ieder besluit door een leidinggevende of adviseur is een SMART doel geformuleerd, waarbij de waarom-vraag leidend is. De waarom wordt bepaald met de behoefte van een bezoeker en/of medewerker als vertrekpunt.
 • Iedere leidinggevende en/of adviseur draagt een besluit uit en voert dit besluit ook uit/zorgt dat het wordt uitgevoerd.
 • Bij besluitvorming door de leidinggevende en/of adviseur wordt altijd vooraf de impact op de organisatie en omgeving op basis van feiten geïnventariseerd.
 • Bij besluitvorming door een leidinggevende/adviseur worden altijd SMART (tussentijdse) evaluatieafspraken gemaakt.

Gastvrij

 • Wij verwelkomen iedereen en sluiten niemand uit.
 • Wij richten ons er op om bezoekers en medewerkers zich vanaf het eerste moment thuis te laten voelen bij Accres. De medewerker en de klantenreis staan hierbij centraal.
 • Wij streven er altijd naar de verwachting van onze klanten, opdrachtgevers, bezoekers, collega’s minimaal waar te maken en bij voorkeur te overtreffen.
 • Als wij een afwijking signaleren die niet aansluit bij de behoefte van collega’s, opdrachtgevers of bezoekers, ook op locatie, dan weten wat we ermee moeten doen of zorgen we voor een concrete opvolging. Kortom: een ‘nee’ wordt altijd gevolgd door een ‘maar wat wel kan is....’.

Meedenkend

 • Wij hebben aandacht voor de verschillende behoeftes van medewerkers, bezoekers en opdrachtgevers, we zorgen dat we deze kennen en spelen waar mogelijk erop in.
 • Wij betrekken actief onze collega’s en stakeholders, buren en bezoekers bij besluitvormingsprocessen en optimalisatie van processen en dienstverlening.
 • Wij sluiten proactief aan bij ontwikkelingen, initiatieven in de buurt en in de stad en werken graag samen. We delen hierbij onze kennis en expertise of weten de juiste verbindingen te leggen.

Toegankelijk

 • Wij zijn gemakkelijk vindbaar (fysiek en online) en laagdrempelig te bereiken voor iedereen (bijvoorbeeld toegankelijk voor minder validen en goed telefonisch bereikbaar).
 • Bij ontwikkelingen van nieuwe websites en bedrijfsfilmpjes houden wij rekening met toegankelijkheid voor bijvoorbeeld slechtzienden.
 • Wij communiceren in voor iedereen heldere en te begrijpen taal (taalniveau B1).
 • Onze tarieven of lokale regelingen maken het mogelijk dat al onze locaties of activiteiten financieel voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Wij staan altijd open voor vragen van onze collega’s, stakeholders en bezoekers en zijn verantwoordelijk voor de vraag totdat deze beantwoord is. Ofwel totdat iemand anders de verantwoordelijkheid voor de vraag overneemt.

Lokaal betrokken

 • Wij weten wat er in de omgeving en bij onze huurders, bezoekers en opdrachtgevers speelt en passen onze producten en dienstverlening daar op aan.
 • Wij zorgen ervoor dat onze kennis en afspraken zijn geborgd en dat kennis proactief wordt gedeeld en opgehaald.
 • Wij zijn lokaal zichtbaar en betrokken bij evenementen en activiteiten, netwerkbijeenkomsten, overleggen en vergaderingen die aansluiten bij onze ambities en werkzaamheden.
 • Wij werken samen en kopen, waar mogelijk, in bij lokale partners.

Trots

 • We zijn trots op wat we doen. We zetten dit enthousiasme in om elkaar te helpen en de organisatie en elkaar te laten groeien.
 • We waarderen elkaar, delen onze successen, maar ook die van onze partners.
 • We zijn betekenisvol in al onze uitingen.

1. Gezondheid & geluk

Gezondheid en geluk

Waarom doen we wat we doen?
We vinden het belangrijk dat onze bezoekers gezond en gelukkig kunnen leven en zoveel mogelijk momenten van leefplezier ervaren. Daarom geven wij iedereen ruimte om elkaar te ontmoeten, te beleven, te bewegen, ontspannen, ervaren en om te leren. Met elkaar staan we voor meer gezondheid en geluk.

Over de stappen en de inhoud van dit interactieve ondernemingsplan:

Deze interactieve pagina is bedoeld om het ondernemingsplan van Accres voor de periode 2022-2025 visueel en toegankelijk te maken voor alle medewerkers en stakeholders.

De basis van deze visual is een boom. Langs die boom loopt een route van de vruchtbare bodem via de stam langs de groeiende en bloeiende takken. Als je deze route loopt (scroll van beneden naar boven), kom je alle facetten van het ondernemingsplan tegen. Ben je in een onderwerp geïnteresseerd? Dan klik je door voor meer informatie.